OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky masážního studia TĚHOTENSKÉ MASÁŽE

Monika Ťukalová - masérka, IČ: 87421224, místo podnikání Utěšilova 232, Praha 9, 190 14


1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu TĚHOTENSKÉ MASÁŽE Monika Ťukalová (dále jen provozovatel) IČ 87421224, v provozovně na adrese Utěšilova 232, Praha 9, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS, nebo prostřednictvím zprávy přes Instagram dává kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby provozovatele nevyužít.

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.


2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se vztahují ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

2.2. Pro řešení sporu mezi provozovatelem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval provozovatele za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla provozovatelem vyřešena. Provozovatel je povinen se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.


3. Objednávky služeb

3.1. Bezpečnost
Těhotné ženy a ženy po porodu by měly konzultovat vhodnost těhotenské masáže se svým lékařem. Těhotenská masáž není poskytována ženám v prvním trimestru těhotenství. V případě jakýchkoliv zdravotních či psychických potíží je zákazník povinen s tímto obeznámit provozovatele před začátkem nabízené služby.  Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení fyzického nebo psychického zdraví zákazníka. 

3.2. Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (v rezervačním systému, telefonicky nebo osobně). Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.3. Přeobjednání
Pokud se nemůžete na masáž v dohodnutém termínu dostavit, stornujte svou rezervaci v rezervačním systému nebo o tom informujte předem telefonicky případně SMS, nejpozději 24 hodin před zahájením procedury. Bezplatné storno rezervovaného termínu je možné nejpozději 2 hodiny před zahájením procedury. Pozdější omluva se považuje za absenci zákazníka.

3.4. Předčasný příchod
Na Vámi objednaný termín prosím dorazte v přesný čas objednané masáže, ne dříve.

3.5. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. 

3.6. Absence zákazníka

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil.
Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuje si provozovatel právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.

Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný.

3.7. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákaznice v prvním trimestru těhotenství 

3.8. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

3.9. Odchod ze studia
Provozovatel poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. Odchod každého očekává zákazníka do 20-ti minut po skončení masáže.

3.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.


4. Uživatelský účet

4.1. Zákazník může při objednávání masážních služeb využít rezervační systém. Provozovatelem rezervačního systému je Reservanto s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec 3, Česká republika, IČO: 24298395. Všeobecné obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů provozovatele rezervačního systému se nachází na webové stránce www.reservanto.cz.

4.2. Pokud si zákazník vytvoří uživatelský účet v rezervačním systému, je povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž takto uvedené údaje pak považuji za aktuální a správné, dokud nejsou zákazníkem opraveny či aktualizovány. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.3. Veškeré informace a údaje, které zákazník uvede na svém uživatelském účtu, jsou zákazníkem vkládány dobrovolně.

4.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


5. Osobní věci a cennosti

5.1. Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba. Provozovatel poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Během celé masáže je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.


6. Ceníky

6.1. Jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách salonu. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Nejsem plátce DPH.


7. Dárkový poukaz

7.1 Použití poukazu
Certifikát lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky provozovatele. Popis jednotlivých poskytovaných služeb najdete na webových stránkách: www.tehotenske-masaze.cz. Dárkový poukaz je vystaven v elektronické podobě a zaslán zákazníkovi po jeho uhrazení bankovním převodem na číslo účtu: 670100-2208458546/6210. Při rezervaci termínu přes rezervační systém, uveďte platbu poukazem do poznámky.


7.2. Hodnota poukazu
Dárkový poukaz má hodnotu odpovídající částce, která byla uhrazena bezhotovostní platbou na účet provozovatele. Před masáží je třeba sdělit číslo dárkového poukazu. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu nelze směnit zpět za hotovost.7.3. Platnost poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.7.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového certifikátu činí devět měsíců od data připsání bezhotovostní platby na účet provozovatele. Služby je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti certifikátu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.


8. Reklamace služeb

8.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.


9. Závěrečná ustanovení

9.1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti. Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny maséra.6.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2022.

10. Ochrana osobních údajů dat GDPR

7.1 Od 25/5 2018 vchází v platnost nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů. Rezervací služby zákazník souhlasí s archivací svých osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon). Jako provozovatel se zavazuji, že uvedené údaje nebudou poskytnuty třetí straně (mimo faktické uživatele rez. systému - admin). Ochranu osobních údajů rezervačního systému Reservanto. cz se nacházejí na https://www.reservanto.cz/Stranka/Ochrana-osobnich-udaju.

Zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů (jméno, příjmení, tel. číslo, email,). 
Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejícím se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na emailovou adresu nebo na tel. číslo.